Консултант и строителен надзор– Нормис София Нормис: Консултант и строителен надзор "НОРМИС" ЕООД, консултант, строителство, проектиране, консултантска дейност, язовиростроене, пречиствателни станции, електрически станции, енергийна ефективност, енергийнипаспорти, енергийни сертификати, оценка за съответствие

Услуги

Консултации при извършване на градоустройствени процедури

Определяне предназначението на УПИ;

Процедури по промяна предназначението на терени и поземлени имоти с цел застрояване;

Даване на решение относно начина и характера на застрояване на УПИ.

Консултации относно спецификата на работа на държавните и общинските органи, отговарящи за строително-инвестиционния процес. Информиране на инвеститорите относно изискванията на специализираните контролни органи и експлоатационни дружества /ДНСК, РДНСК-Югозападен район, ДАГ, ДКС и др./

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите.

Оценката обхваща проверка на съответствието с:

 

 • Предвижданията на подробния устройствен план;
 • Правилата и нормите за устройство на територията;
 • Изискванията по чл. 169, а именно за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителната конструкция, пожарна безопасност, опазване живота и здравето на хората и тяхното имущество, безопасно ползване на строежа, икономия на топлинна енергия и топлосъхранение;
 • Взаимна съгласуваност между частите на проекта;
 • Пълното и структурно съответствие на инженерните изчисления
 • Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми;
 • Санитарно-хигиенните норми

 
Оценка на съответствие извършваме по проекти за всички видове строежи от І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ категории, посочени в чл. 137, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

СН се състои в следното:

 • Законосъобразно започване на строежа;
 • Пълнота и правилно съставяне актовете и протоколите по време на строителството;
 • Изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото Разрешение за строеж;
 • Контрол по спазване условията за безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството;
 • Опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;
 • Качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;
 • Правилно изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
 • Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба №3 за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Изготвяне на технически паспорт за:

 • Нови строежи, които предстои да бъдат въведени в експлоатация;
 • Съществуващи обекти /след обследване на обекта/.

Извършване на детайлно обследване за енергийна ефективност (енергиен одит) на сградата и съставяне на енергиен пaспорт за:

 • Нови строежи, които предстои да бъдат въведени в експлоатация;
 • Съществуващи обекти.
 
http://normis.bg/images/baaik.jpghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/fidic.jpg